HAKMILIK SEMENTARA ( Seksyen 176 Akta Kanun Tanah Negara 1965)

  • 3 years ago
  • 0

HAKMILIK SEMENTARA

  1. Iaitu tanah yang diberimilik sebelum pengukuran halus dibuat.
  2. hakmilik sementara dikeluarkan sebelum pengukuran dibuat bagi membolehkan

bahagian-bahagian individu kedalam mana-mana bahgian yang tanah yang hendak di pecah sempadan kan atau di pecah bahagi.

  • Hakmilik sementara memberi hak yang sama (seperti disebut dalam seksyen 92 KTN) seperti Hakmilik tetap kecuali tanah yang dipegang dibawahnya tidak boleh dipecah sempadan, dipecah bahagi dan disatukan tanah. Pecah bahagian bangunan juga tidak dibolehkan sekiranya ia terletak di atas tanah yang dipegang di bawah Hakmilik sementara melainkan tanah telah diukur dengan sempurnanya dan pelan akui berkenaan dengannya telah diluluskan oleh Pejabat Ukur Negeri. Sempadan tanah bagi tanah di bawah Hakmilik sementara adalah sementara melainkan telah ditetapkan dengan pengukuran terdahulu.

 

Join The Discussion

Compare listings

Compare